Skip to main content

REGULAMIN

 

W Regulaminie wprowadzono następujące definicje:

 

Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, która zamawia Usługę u Usługodawcy

Usługodawca – podmiot świadczący usługi na rzecz Klienta, tzn. Daniel Wykrętowicz, ul. Melsztyńska 2/50, 02-537 Warszawa, NIP: 1251359236

Umowa – umowa zawierana pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą, której przedmiotem jest dostarczenie przez Usługodawcę na rzecz Klienta Spersonalizowanego lub Gotowego Planu podróży po Polsce, na zasadach i warunkach określonych w niniejszym Regulaminie oraz ewentualnie Kwestionariuszu oraz w zakresie przewidzianym w wybranym przez Klienta Rodzaju Planu (w przypadku Plan Spersonalizowanego).

Wymagania Techniczne – wymagania sprzętowe i techniczne jakie powinny spełniać urządzenia elektroniczne na których odtwarzane będą Plan i/lub Mapa

Mapa – interaktywna mapa z zaznaczonymi ważnymi z punktu widzenia podróży miejscami, polecanymi przez Usługodawcę: restauracjami, noclegami, atrakcjami, punktami widokowymi, tworzona na mapach Google Inc.

Usługa – usługa świadczona przez Usługodawcę polegają na tworzeniu spersonalizowanych planów podróży po Polsce, wykonywana na podstawie Umowy

Kwestionariusz – kwestionariusz przesyłany do Klienta przez Usługodawcę w celu ustalenia wymagań i oczekiwań Klienta

Strona – strona internetowa znajdująca się pod adresem www.planpoland.com/pl

Rodzaj Planu – zaproszenie do składania ofert zakupu Planu, umieszczone na Stronie i wybrane przez Klienta.

Plan – plan podróży lub wycieczki do określonego miejsca na terenie Polski, możliwy do wykupienia na Stronie w formie spersonalizowanego, przygotowywanego na zamówienie planu (dalej Spersonalizowany Plan) lub gotowego planu podróży (dalej Gotowy Plan)

 • 1

Ogólne postanowienia

 

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia Usługi przez Usługodawcę.
 2. Usługodawca odpowiada za to by informacje zamieszczone w Planie w momencie jego przygotowania były prawdziwe i odpowiednie do zamówionej usługi. Usługodawca odpowiada za wykonanie Usługi przygotowania Spersonalizowanego Planu w terminie wskazanym w § 3  II ust. 11 poniżej, lub innym o ile został on uprzednio ustalony z Klientem. Plany Gotowe dostarczane są w terminach określonych w § 5 poniżej.
 3. Usługodawca świadczy Usługę polegającą na tworzeniu spersonalizowanych planów podróży o parametrach określonych w Wymaganiach Technicznych, obejmujących rekomendację co do miejsca pobytu, noclegów, transportu, interesujących miejsc oraz inne informacje określone w danym Rodzaju Planu opublikowanym na Stronie.
 4. Usługa świadczona jest przez Internet, co oznacza, że ostateczny Plan podróży przesyłany jest Klientowi na wskazany przez niego adres mailowy. W przypadku gdy Klient zamówił Rodzaj Planu obejmujący stworzenie Mapy, Mapa ta zostanie dostarczona w formie linku do interaktywnej mapy stworzonej na bazie map Google.
 5. Usługodawca nie jest podmiotem świadczącym usługi turystyczne w rozumieniu Ustawy o Usługach Turystycznych  z dnia 29 sierpnia 1997. Celem świadczenia Usługi nie jest stworzenie „programu imprezy turystycznej”.
 6. Usługodawca ma prawo odmówić świadczenia Usługi przygotowania Spersonalizowanego Planu w przypadku gdy:
 1. w jego opinii nie jest w stanie przygotować Planu w wyznaczonym terminie;  
 2. w oparciu o informacje przekazane przez Klienta, ocenia, że Usługodawca nie posiada odpowiedniej wiedzy lub doświadczenia do prawidłowego świadczenia Usługi.

 

 • 2

Wymagania Techniczne

 

 1. Plan dostarczany jest do Klienta w formie pliku elektronicznego zapisanego w formacie pdf.
 2. Mapa dostarczana jest w formie linku umożliwiającego otrzymanie dostępu do mapy interaktywnej tworzonej na bazie Map Google. W celu ich wyświetlania niezbędny jest dostęp do Internetu. Mapę można również wgrać do aplikacji mapowych, które umożliwiają ich przeglądanie offline, jednak pełną funkcjonalność i dostęp do wszystkich opisów zamieszczonych w mapie jest dostępne jedynie przy wykorzystaniu aplikacji Mapy Google, która jest aplikacją darmową, dostarczaną przez podmiot nie związany z Usługodawcą.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie awarie lub brak odstępu do aplikacji Map Google.
 • 3

Zamawianie Usług i zawarcie Umowy

 

 1. Promocje i rabaty nie łączą się ze sobą.

 

 

 • Zakupienie Gotowego Planu

 

 1. Klient dokonuje zakupu Gotowego Planu korzystając z funkcjonalności sklepu internetowego znajdującego się na stronie www.planpoland.com/pl.
 2. Informacje umieszczone na Stronie Internetowej stanowiące gotowe propozycje wyjazdów stanowią zaproszenie do składania oferty.
 3. Do zawarcia Umowy dochodzi w chwili dokonania płatności przez Klienta.

 

 

 • Zakupienie Spersonalizowanego Planu Podróży

 

 

 1. Przed zakupieniem Spersonalizowanego Planu Podróży Klient powinien skontaktować się z  Usługodawcą w celu ustalenia możliwości wykonania Planu w wymaganym przez Klienta terminie oraz w zgodzie z jego założeniami. Usługodawca bierze pod uwagę założenia Klienta oraz ocenia możliwość ich realizacji biorąc pod uwagę istotne czynniki.
 2. Za istotne z punktu widzenia możliwości wykonania Planu są takie czynniki jak: planowany termin podróży, długość pobytu, rodzaj noclegów oraz wszelkie inne wpływające na możliwość faktycznego zrealizowania Planu biorąc pod uwagę warunki panujące na rynku turystycznym w tym okresie.
 3. W celu określenia warunków Umowy, w tym oczekiwań Klienta wobec jego Planu, Usługodawca kontaktuje się z Klientem z propozycją wypełnienia Kwestionariusza i/lub odbycia rozmowy telefonicznej. Strony mogą ustalić również inny sposób na uzgodnienie ww. kwestii.
 4. Uzupełnienie formularza kontaktowego dostępnego na Stronie Internetowej i/lub Kwestionariusza nie oznacza zawarcia Umowy.
 5. Bezpośrednio przed zawarciem Umowy, Usługodawca prześle Klientowi, na wskazany przez Klienta adres mailowy, podsumowanie zamawianej Usługi, określające: termin wykonania Planu, cenę, Rodzaj Planu wybrany przez Klienta, daty wyjazdu, ilości uczestników oraz podsumowanie warunków wyjazdu przekazanych przez Klienta Usługodawcy, cenę Usługi, imię i nazwisko oraz adres kontaktowy Klienta.
 6. Klient dokonuje akceptacji tych wstępnych warunków i składa zamówienie na Spersonalizowany Plan poprzez mailową akceptację warunków przedstawionych w podsumowaniu zamawianej Usługi.
 7. Zawarcie Umowy następuje w momencie wpłynięcia zapłaty za Usługi na rachunek bankowy Usługodawcy.  
 8. Cena Usługi wskazana jest na Stronie Internetowej i jest związana bezpośrednio z  Rodzajem Planu wybranym przez Klienta.
 9. Koszty Usługi wskazane na Stronie Internetowej nie dotyczą Planów tworzonych dla wyjazdów a) dla więcej niż 4 osób, b) dłuższych niż 7 dni.
 10. Zapłata może być dokonana przelewem bankowym na rachunek Usługodawcy, również korzystając z funkcjonalności aplikacji dostępnych aktualnie na Stronie Internetowej.
 11. Usługodawca przygotowuje i przesyła Klientowi Plan w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania zapłaty. Strony mogą wspólnie ustalić inny termin wykonania Usługi.
 • 4

Prawa autorskie

 1. Każdy Plan, jak również Mapa, stanowi utwór w rozumieniu prawa autorskiego.
 2. W momencie przesłania konkretnemu Klientowi zamówionego Planu i/lub Mapy, właściciele utworów udzielają Klientowi prawa do wykorzystywania ich w zakresie w jakim jest to niezbędne do wykonania Umowy. Nie jest dozwolone publikowanie Planu (i/lub Mapy) w jakiejkolwiek formie, w tym w szczególności rozpowszechnianie w technice drukowanej lub cyfrowej, w części ani w całości. Niedozwolone jest również wykorzystywanie Planu w jakimkolwiek celu komercyjnym, chyba że po uzyskaniu wcześniejszej zgody właścicieli.

 

 • 5

Dostawa

 

Plany dostarczane są w formie plików elektronicznych. W zależności od dokonanego przez Klienta wyboru Gotowy Plan dostarczany jest w terminach:

 1. 24 h od chwili dokonania płatności – w przypadku gdy Klient przy składaniu zamówienia zrzekł się prawa do odstąpienia od Umowy;
 2. w terminie 15 dni od dnia dokonania płatności – w przypadku gdy Klient nie zrzekł się prawa do odstąpienia od Umowy.

 

 • 6

Wyłączenie odpowiedzialności

 1. Usługodawca nie jest odpowiedzialny za całkowite lub nawet częściowe wykonanie Planu przez Klienta. Klient akceptuje to, że Plan stanowi jedynie propozycje i sugestie co do tego jak spędzić czas w wybranym przez Klienta czasie w Polsce. Klient ponosi całkowitą odpowiedzialność za podjęcie działań takich jak rezerwacja noclegów, biletów wejść i transportu,  oraz innych, których podjęcie jest konieczne dla całkowitej realizacji Planu.
 2. Usługodawca nie gwarantuje, że informacje wskazane w Planie pozostaną aktualne w czasie podróży.
 3. Usługodawca nie gwarantuje i nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo Klienta lub jego przedmiotów w czasie podróży do Polski. Klient podejmuje wszelkie działania na własną odpowiedzialność.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zniszczenia i szkody poniesione przez Klienta albo jakąkolwiek inną osobę podróżującą z Klientem, w szczególności szkody spowodowane przez podmioty trzecie takie jak linie lotnicze, organizatorzy transportu, hotele, usługodawcy, przewodnicy i inni.
 5. Usługodawca nie opowiada za brak możliwości wykonania Planu spowodowany warunkami pogodowymi.

 

 • 7

Reklamacje

 

 1. Klient ma prawo zgłosić reklamacje w przypadku gdy Plan został stworzony z naruszeniem zasad i warunków Umowy. Usługodawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Plan ma wadę fizyczną lub prawną. Wada fizyczna polega na niezgodności Usługi z Umową, w szczególności gdy została ona wykonana niezgodnie z Umową, tj.:
  a) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w Umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
  b) nie ma właściwości, o których istnieniu Usługodawca zapewnił Klienta w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
  c) nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Usługodawcę przy zawarciu Umowy, a Usługodawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
  d) została Klientowi wydana w stanie niezupełnym.
 2. Reklamacja powinna zostać przesłana mailowo na adres:  [email protected]. Klient powinien zamieścić w reklamacji opis naruszenia oraz określić czego w związku z naruszeniem żąda od Usługodawcy. Ponadto w reklamacji należy uwzględnić: imię i nazwisko Klienta, adres korespondencyjny, dane pozwalające na identyfikację sprzedaży (np. numer zamówienia, datę transakcji), dane kontaktowe.
 3. W przypadku stwierdzenia przez Klienta zaistnienia wady, może on:
 1. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Usługodawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Plan lub Mapę na wolny od wad albo wadę taką usunie. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Usługi z wadą pozostaje do wartości Usługi bez wady. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada Usługi jest nieistotna;
 2. żądać wymiany Mapy lub Planu na wolny od wad albo usunięcia wady. Usługodawca jest zobowiązany wymienić wadliwy Plan lub Mapę na wolną od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
 1. Jeżeli Klientem jest konsument, może on zamiast zaproponowanego przez Usługodawcę usunięcia wady żądać wymiany Mapy lub Planu na wolny od wad albo zamiast wymiany żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Mapy lub Planu do zgodności z umową w sposób wybrany przez konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Usługodawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość wolnego od wad Plany lub Mapy, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby konsumenta inny sposób zaspokojenia
 2. Usługodawca rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji.
 3. Usługodawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak w przypadku zakupu Towarów przez Konsumenta – bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.
 4. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.
 5. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 6. Reklamacje zgłaszane przez Klienta będą rozpatrywane w terminie do 14 dniu od momentu ich zgłoszenia. Brak oświadczenia w tym terminie uważa się za uznanie roszczeń zgłoszonych przez Klienta.
 7. Klient zostanie powiadomiony o rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji tą samą drogą, jaką przesłana została reklamacja, chyba, że Klient zastrzeże inną formę kontaktu. Rozstrzygnięcie reklamacji zostanie dodatkowo przesłane drogą elektroniczną na wskazany przez Klienta adres e-mail.

 

 • 8

Odstąpienie od Umowy

 

 1. Zgodnie z  art. 27 i następnymi ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta  Klientowi będącemu konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej na odległość umowy sprzedaży bez podania przyczyny w terminie 14 dni, liczonym od dnia dostarczenia. Do zachowania czternastodniowego terminu, o którym mowa w ust. 1, wystarczające jest wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego regulaminu. Korzystanie z przedmiotowego formularza jest fakultatywne.
 2. Zwracamy Państwa uwagę na fakt, że prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi jako konsumentom w wypadku umów:
  1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 3. Zwrotu płatności Usługodawca dokonuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiążę się dla niego z żadnymi kosztami.  
 4. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania zwracanego produktu lub do czasu dostarczenia dowodu odesłania tego towaru w związku z odstąpieniem w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

 • 9

Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych jest Daniel Wykrętowicz, ul. Melsztyńska 2/50, 02-537 Warszawa, NIP: 1251359236 zwany dalej „Administratorem”.
 2. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe Klientów w celu realizacji Umowy, a także w celu marketingu własnych produktów i usług prowadzonego w formie tradycyjnej oraz w innych celach, na które Klient wyraził oddzielną zgodę (takich jak przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną, realizowanie marketingu bezpośredniego w formie telefonicznej, marketing produktów i usług współpracujących z administratorem) lub które wynikają z dyspozycji Klienta lub umowy pomiędzy Usługodawcą a Klientem (w szczególności rozpatrywanie zgłoszeń, reklamacji). Klient ma pełne prawo do wglądu w przetwarzane dane osobowe Klienta, ich modyfikacji i ewentualnego cofnięcia zgody w każdej chwili.
 3. Podawanie przez Klientów ich danych osobowych jest zawsze dobrowolne. Jednakże niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne uniemożliwia ustalenie warunków Umowy oraz jej zawarcie.
 • 10

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.10.2017 r. i jest dostępny na stronie internetowej Sklepu.
 2. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączyć ani ograniczyć jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem przysługujących mu na mocy  bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi postanowieniami, mają one pierwszeństwo przed niniejszym Regulaminem.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z poniżej wskazanych ważnych przyczyn:
  1. zmiana przepisów prawa regulujących świadczenie Usług przez Usługodawcę wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w Umowie zawieranej pomiędzy Klientem a Usługodawcą;
  2. konieczność dostosowania działalności Usługodawcy do nakazów, orzeczeń, postanowień lub wytycznych wynikających z:
   – decyzji właściwego w zakresie działalności Usługodawcy organu administracji publicznej wpływającej na wzajemne prawa i obowiązki określone w Umowie, zawieranej pomiędzy Klientem a Usługodawcą;
    lub
   – orzeczenia sądowego znajdującego zastosowanie w zakresie działalności Usługodawcy wpływającego na wzajemne prawa i obowiązki określone w Umowie, zawieranej pomiędzy Klientem a Usługodawcą;
  3. zmiana sposobu świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi (w szczególności aktualizacji Wymagań Technicznych);
  4. zmiana zakresu lub zasad świadczenia przez Usługodawcę usług, do których stosują się postanowienia Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Usługodawcę dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem;
  5. połączenie, podział albo przekształcenie Usługodawcy lub zmiana innych danych Usługodawcy określonych w § 1 Regulaminu.
 1. Zmiana Regulaminu nie wpływa na treść i warunki zawartych przez Klienta Umów.
 2. Konsument ma prawo skorzystać z platformy internetowego rozwiązywania sporów (ODR) zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006.2004 i dyrektywy 2009/22/WE.
  Poniżej wskazujemy link do platformy ODR: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL oraz nasz adres email: [email protected].
 3. Konsument jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich.
 4. Konsument może zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
 5. Konsument może również skorzystać z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów, do którego zadań należy m.in. zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów oraz występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów lub zwrócić się do organizacji pozarządowej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.

 

Załączniki do Regulaminu

 

 

 • INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
  – POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

 

 

Prawo odstąpienia od umowy

   1. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
   2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia
 1. w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.;
 2. w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.;
 3. w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii lub części.;
 4. w którym weszli Państwo w posiadanie pierwszej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie pierwszej z rzeczy..
   1. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Usługodawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia.

(Informujemy, iż oświadczenie może zostać przesłane na przykład pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

   1. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład poczta elektroniczna).

   1. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informacje dotycząca wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
   2. Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba ze wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

 

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

 • FORMULARZ ODSTAPIENIA OD UMOWY

 

 

Informujemy, iż formularz ten należy wypełnić́ i odesłać́ tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy. Korzystanie z formularza jest fakultatywne.

 

Adresat:  Daniel Wykrętowicz, Plan Poland, ul. Melsztyńska 2/50, 02-537 Warszawa  

Ja/My(*) niniejszym informuje/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy o świadczenie następującej usługi: …………………………………………………………………………………………………………………..

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)……………………………………………………………………………………………………

Imię i nazwisko konsumenta(-ów):……………………………………………………………………………………………..

Adres konsumenta(-ów) …………………………………………………………………………………………………………….

 

_________________________________

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

Data …………………………………………………………………………………

 

(*) Niepotrzebne skreślić.